Shin gi tai
kagawa_01
koike_02
training_01
winners_01

Dojo Kun

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!
One! To strive for the perfection of character!

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!
One! To defend the paths of truth!

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!
One! To foster the spirit of effort!

Hitotsu! Reigi o omonzuru koto!
One! To honor the principles of etiquette!

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto!
One! To guard against impetuous courage!

Dojo Kun written by Asai Sensei

 

Listen to the Dojo Kun